The Latest Festival

List of Committee Members & Artists

Back to List

TAKEUCHI Shinichi / OHNO Shingo / SHIGA Kensuke / YOSHITAKE Shinsuke / YAKUSHIMARU Etsuko /
MORISHITA Yusuke

Japan

Directors: HIROOKA Tomoto, SATO Kyoro, IGARASHI Makoto, MAEDA Kiyo- shi, TOTAKE Masahiro, KOBAYASHI Atsushi, FUJITSUKA Satoshi, MIYAMURA Michiru, ISHIDA Akito, YAMASHTA KimiCamera operators: YAMADA Naoya, KADOWAKI TaekoSound effect: ANDO TomoakiMotion design: ITO Genki

( 2019 )

Back to List